Salgs- og leveringsbetingelser

  1. ANVENDELSE

1.1.   Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for leverancer af produkter fra Mechtronic ApS (herefter Mechtronic) til købere i Danmark, Norge og Sverige. Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse, medmindre de fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

1.2.   Købers eventuelle købebetingelser er ikke bindende for Mechtronic.

1.3.   Mechtronic foretager udelukkende salg til momsregistrerede virksomheder og offentlige institutioner.

  1. ORDREBEKRÆFTELSE

Ikke-lagervarer og udviklingsopgaver

2.1.   Ordrer er accepteret og oprettet, når der foreligger skriftlig ordrebekræftelse fra Mechtronic.

2.2.   Mechtronic tager forbehold for, at varen er udgået af produktion eller af anden årsag ikke kan fremskaffes. Hvis varen ikke kan leveres af Mechtronic, er køber alene berettiget til at annullere købet, og Mechtronic er alene forpligtet til at kreditere et eventuelt forudbetalt beløb svarende til varens fakturaværdi.

2.3.   Mechtronic angiver i ordrebekræftelsen en ca. leveringstid for den pågældende ordre. Dette er en vejledende leveringstid. Forsinkelse giver ikke mulighed for at annullere købet eller kræve erstatning for eventuelle direkte eller indirekte tab.

Lagervarer

2.4.   Angår købers bestilling lagervarer, fremsender Mechtronic ingen ordrebekræftelse. Mechtronic fremsender derimod de af køber bestilte varer, samt faktura med betalingsbetingelserne 14 dag fra fakturadato, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Reklamation

2.5.   Stemmer Mechtronic ordrebekræftelse eller faktura ikke overens med købers ordre, skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsen eller fakturaens indhold.

  1. PRISER- OG BETALINGSBETINGELSER

3.1.   Priser i tilbud, ordrebekræftelser, fakturaer, kontrakter og på Mechtronic hjemmeside er ekskl. merværdiafgift (moms), fragt, afgifter og montering. Der tages forbehold for tryk- og tastefejl.

3.2.   Er der aftalt kredittid, beregner Mechtronic ved forsinket betaling en morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

3.3.   Mechtronic forbeholder sig ret til at regulere priser i tilfælde af ændringer i valutakurser, materialepriser, produktionsomkostninger, lønninger, transportomkostninger, toldsatser samt ved myndigheds- eller statsindgreb eller andre forhold, som Mechtronic ikke er herre over.

3.4.   Hvis køber ikke overholder de aftalte betalingsbetingelser ved en eller flere leveringer, er sælger berettiget til at stoppe fremtidige leveringer og kræve erstatning for de deraf opståede tab. Ved en sådan misligholdelse forfalder alle ubetalte beløb til omgående betaling, uanset de tidligere aftalte betalingsbetingelser.

  1. LEVERINGSTID

4.1.   Al handel foregår ab fabrik Holstebro

4.2.   Mechtronic kan sende varen i såvel Danmark som udenfor Danmark, fra Mechtronic’ lager i Holstebro. Varerne sendes for købers regning og risiko.

  1. MANGLER OG REKLAMATION

5.1.   Ved transportskader reklameres der omgående til transportøren og der gøres anmærkning på fragtbrev. Sker dette ikke mister køber sin eventuelle ret til erstatning fra transportøren.

5.2.   Køber skal straks efter modtagelsen gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det aftalte. Mechtronic skal have eventuelle reklamationer i hænde senest 2 arbejdsdage efter varens ankomst.

5.3.   Reklamationen skal være skriftlig. Reklamationer fritager ikke køber for at overholde betalingsbetingelserne.

5.4.   Mechtronic er berettiget til at afhjælpe mangler ved reparation eller omlevering indenfor rimelig tid efter modtagelsen af den skriftlige reklamation. Afhjælpes manglerne, kan køber ikke gøre nogen mangelbeføjelser gældende, herunder kan køber ikke kræve erstatning for et eventuelt tab.

5.5.   Mechtronic er i intet tilfælde forpligtet til at betale eventuelle omkostninger til af – og genmontering af mangelfulde varer, ligesom købers omkostninger til konstatering af mangler er Mechtronic uvedkommende.

5.6.   Returnerer køber varer i forbindelse med en reklamation skal faktura- eller følgeseddelkopi vedlægges. Samtidig skal vedlægges returnummer, som udleveres ved henvendelse til Mechtronic.

5.7    Alle reklamerede produkter sendes til Mechtronic ApS’ adresse for reparation/omlevering.
Vi modtager ikke forsendelser sendt pr. efterkrav og ufranko.

5.8    Reklamerede produkter repareres ikke på kundens adresse. Afhjælpning sker alene ved fremsendelse til Mechtronic ApS jf. 5.7

  1. ANSVAR

6.1.   Mechtronic er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor rimelig tid og/eller uden væsentlige meromkostninger bliver umulig for Mechtronic på grund af krig, strejke, lockout, arbejdsnedlæggelse eller lignende politiske forhold, transportforhindringer, herunder ishindringer eller transportuheld, svigtende kraftforsyning og dermed ligestillede produktionsvanskeligheder eller andet force majeure, som Mechtronic ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse med eller mangel ved leverance fra underleverandører og i tilfælde af at ordren angår en vare, som Mechtronic ikke har på lager, og som viser sig at være udgået af produktion hos Mechtronic` leverandør.
Mechtronic påtager sig i ovennævnte situationer intet erstatningsansvar overfor køber for hverken direkte eller indirekte tab.

6.2.   Mechtronic er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab.

6.3.   Mechtronic’ erstatningsansvar for mangler og forsinkelse kan aldrig overstige fakturaprisen ekskl. moms for de varer, der er mangelfulde eller for den leverance eller dele heraf, der er forsinket.

6.4.   Køber friholder Mechtronic i enhver henseende for krav fra 3. mand, som køber efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser ikke ville kunne gøre gældende overfor Mechtronic.

6.5.   Mechtronic tager forbehold for eventuelle misvisende oplysninger, som er givet i brochurer, anvisninger, tegninger, tekniske data og andre specifikationer, samt mundtlig teknisk service. Sådanne oplysninger er alene vejledende og ikke bindende for Mechtronic.

6.6.   Mechtronics erstatningsansvar som følge af ansvarspådragende handlinger eller undladelser kan aldrig overstige forsikringssummen på den af Mechtronic tegnede erhvervsansvarsforsikring, ligesom Mechtronic alene kan gøres ansvarlig for forhold, som er dækket af den tegnede erhvervsansvarsforsikring. Kopi af forsikringspolicen kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til Mechtronic.

  1. PRODUKTANSVAR

7.1.   Mechtronic skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning, Mechtronic pålægges ansvar overfor 3.mand for sådan skade eller sådant direkte eller indirekte tab, som Mechtronic efter punkt 7.2 – 7.4 ikke er ansvarlig for overfor køber.

7.2.   Mechtronic er ikke ansvarlig for personskade, medmindre det af køber dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelser begået af Mechtronic.

7.3.   Mechtronic er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. Mechtronic er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår.

7.4.   Mechtronic er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab.

7.5.   Hvis 3. mand fremsætter krav mod en af parterne i henhold til punkt 7, skal denne part straks underrette den anden herom.

7.6.   Mechtronics erstatningsansvar kan aldrig overstige forsikringssummen på den af Mechtronic tegnede produktansvarsforsikring, ligesom Mechtronic alene kan gøres ansvarlig for forhold, som er dækket af den tegnede produktansvarsforsikring. Kopi af forsikringspolicen kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til Mechtronic.

  1. LOVVALG OG VÆRNETING

8.1.   Tvister i anledning af nærværende aftale, herunder fortolkningen af denne, skal afgøres efter dansk ret af de almindelige danske domstole ved retten på Mechtronics til enhver tid værende hjemsted. CISG (Convention of contracts for the International Sale of Goods) finder ikke anvendelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere, så er du velkommen til at kontakte os.